مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8475/02
زمان وقوع 2019/11/18 00:38:38
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه TKC
نام ایستگاه ترکمنچای
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 72 21 46
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/11/18 00:38:38.5 37.73 47.53 9.4 21 4.3 IGTU
2019/11/18 00:38:41 37.76 47.8 14 41 4 NEIC