مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7922
زمان وقوع 2018/05/22 00:32:16
استان کرمانشاه
کد ایستگاه SLS2
نام ایستگاه ثلاث باباجانی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 13 4 13
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]