مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7222
زمان وقوع 2017/10/02 05:35:06
استان خراسان شمالی
کد ایستگاه BOJ1
نام ایستگاه بجنورد 1 (دانشگاه)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 0.15 0.13 0.13
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/10/02 05:35:06.2 37.67 56.17 11 103 3.9 IGTU