مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 7221
زمان وقوع 2017/09/27 08:28:03
استان خراسان شمالی
کد ایستگاه BOJ1
نام ایستگاه بجنورد 1 (دانشگاه)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 2 1 2
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]