مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 13 7 12
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2017/09/05 22:20:31.9 32.72 59.06 8.7 23 4.7 IGTU
2017/09/05 22:20:36 32.84 59.14 10 7 4.7 NEIC
2017/09/05 22:20:31 32.7 58.99 10 28 4.1 BHRC