شریف آباد-تهران

نام زلزله شریف آباد-تهران
تاریخ وقوع - میلادی 2018/02/09 17:38:44
تاریخ وقوع - شمسی 1396/11/20 21:08:44
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 9
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7768 2018/02/09 17:38:44 2 35.44 51.85 42 3.6 IGTU تهران79 (شهر ری) Tehran79 TH010
7775 2018/02/09 17:38:44 2 35.44 51.85 26 3.6 IGTU قلعه بلند Qalehboland QBD
7765 2018/02/09 17:38:44 1 35.44 51.85 23 3.6 IGTU ایوانکی1 Eyvanaki1 EYK1
7769 2018/02/09 17:38:44 0.99 35.44 51.85 47 3.6 IGTU تهران69 (فرهنگسرای بهمن) Tehran69 TH008
7766 2018/02/09 17:38:44 0.78 35.44 51.85 50 3.6 IGTU گرمسار1 Garmsar1 GMS1
7770 2018/02/09 17:38:44 0.76 35.44 51.85 46 3.6 IGTU تهران80 (دانشگاه علم و صنعت) Tehran80 TH006
7767 2018/02/09 17:38:44 0.66 35.44 51.85 47 3.6 IGTU لواسان1 Lavasan1 LAV1
7774 2018/02/09 17:38:44 0.3 35.44 51.85 55 3.6 IGTU تهران91 (مرکز تحقیقات-محوطه شبکه) Tehran91 TEH91
7771 2018/02/09 17:38:44 0.16 35.44 51.85 55 3.6 IGTU تهران82 (مرکز تحقیقات-درون چاهی) Tehran82 TH001