خوسف

نام زلزله خوسف
تاریخ وقوع - میلادی 2017/09/05 22:20:31
تاریخ وقوع - شمسی 1396/06/15 02:50:31
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 3
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7198 2017/09/05 22:20:31 72 32.7 58.99 13 4.1 BHRC خوسف Khosf KSF
7199 2017/09/05 22:20:31 86 32.7 58.99 14 4.1 BHRC ماژان Majan MJJ
7197 2017/09/05 22:20:31 13 32.7 58.99 28 4.1 BHRC بیرجند Birjand BIR